Infrastructureel onderzoek

Infrastructureel onderzoek is een compleet pakket van onderzoeken dat nodig is bij de reconstructie van wegen of riooltracé. Boluwa Eco Systems BV kan onder andere onderzoek doen naar de opbouw van de wegfundering, de actuele grondwaterstand of de teerhoudendheid van asfaltverharding. Ook kunnen zeefkrommes bepaald worden voor het verdichten van zandbedden. In het kader van duurzaam waterbeheer is het tevens mogelijk om infiltratieproeven uit te voeren om doorlatendheid van de bodem te bepalen (K-waarde). Op basis van deze gegevens kunnen we de (on)mogelijkheden van infiltratievoorzieningen bepalen.