Grondwateronderzoek

Er zijn verschillende vormen van grondwateronderzoek. Een grondwateronderzoek kan een onderdeel zijn van een verkennend bodemonderzoek als het zich binnen vijf meter onder het maaiveld bevindt.
Een andere vorm is grondwatermonitoring: het periodiek uitvoeren van bemonsteringen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij ondergrondse olietanks of stortplaatsen. Dergelijke onderzoeken worden vaak uitgevoerd in het kader van milieuvergunningen. Het heeft niet alleen betrekking op grondwater, ook afvalwater wordt regelmatig gemonitord.
Tot slot kunnen we grondwateronderzoeken uitvoeren om de grondwaterstand vast te stellen. Dit zodat bij eventuele graafwerkzaamheden, vooraf bepaald is of bronbemaling toegepast dient te worden